Tipy pro vyhledávání v insolvenčním rejstříku
Random header image... Refresh for more!


Konkurs

Jedná se o jeden ze způsobů řešení majetkového úpadku. Při zvolení varianty konkurzu je dlužníkův majetek zpeněžen a částka takto získaná se rozdělí mezi dlužníkovi věřitele a neuspokojené pohledávky nebo jejich části nezanikají, pokud zákon nestanoví jinak.

Nepatrný konkurs

Jedná se o variantu konkursu, která je zjednodušená. Tato varianta je určená pro nepodnikatele a malé dlužníky. Nepatrný konkurs je možný pokud dlužní nemá více než 50 věřitelů a dále je dlužník nepodnikající fyzickou osobou nebo celkový obrat za poslední účetní období před prohlíšením konkursu nepřesahuje 2 000 000 Kč. Rozdílností oproti běžnému konkursu může být, že zástupce věřitelů postačí namísto zřizování věřitelského výboru a dále platí zjednodušení procesní pravidla.