Tipy pro vyhledávání v insolvenčním rejstříku
Random header image... Refresh for more!


Insolvenční návrh

Podat insolvenční návrh může věřitel i dlužník, jde-li o případ hrozícího úpadku může jej podat pouze dlužník. Navrhovatel může tento návrh vzít zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insol. návrhu.
Návrh musí obsahovat označení navrhovatele a označení dlužníka. Fyzická osoba bude označena jménem a příjmením, bydlištěm a v případě podnikající fyzické osoby také IČ a případně sídlo. Právnická osoby se označuje obchodní firmou nebo názvem, identifikačním číslem a sídlem. V případě podávání návrhu dlužníka, která jej podává sám na sebe je potřebné, aby v něm uvedl rozhodující skutečnosti, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek.