Tipy pro vyhledávání v insolvenčním rejstříku
Random header image... Refresh for more!


Insolvenční správce

Insolvenční správce je ustanoven se seznamu správců Ministerstva spravedlnosti. Náležitosti v tomto seznamu jsou upraveny zvláštním předpisem. Své ustanovení insolvenčním správcem může osoba zapsaná v seznamu správců odmítnout.
Tento správce má zcela samostatné postavení od dlužníka i věřitelů. Správce je ustanoven nejpozději v rozhodnutí o úpadku. Pro případ, že by ins. správce ze závažných důvodů nemohl přechodně vykonávat svou funkci může stanovit soud zástupce. Insol. sou může také v určitých případech stanovit odděleného a zvláštního ins. správce.
Insolvenční správce je povinný při výkonu funkce postupovat svědomitě a s odbornou péčí. Tento správce také odpovídá za škodu či jinou újmu, jež veřitelům, dlužníkovi nebo třetím osobám způsobil prošením povinnosti ustanovené zákonem nebo rozhodnutím soudu při výkonu své funkce.